top of page
מבשרת הדמיה 3
מבשרת הדמיה 1
מבשרת הדמיה 2
מבשרת
Screenshot 2016-03-20 06.14.11_edited
Screenshot 2016-03-19 11.53.30_edited
sec_edited

שכונה במבשרת ציון

תכנון נופי, מרץ 2013

המזמין: הקופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות בע"מ

עבודת תכנון רעיוני לפיתוח המרחב הציבורי של מרכז הקליטה במבשרת ציון. המתחם משתרע על שטח של כ 50- דונם, כולל 90 יחידות דיור ומשופע במגרשי חניה ריקים ושצ"פים. לאחר ניתוח מעמיק של השטח ובחינת צרכי המזמין נקבעה תפיסה נופית הרואה במרחב הציבורי כולו "קמפוס", גן גדול, בו ניתנת עדיפות ברורה להולכי הרגל על פני כלי הרכב. התפיסה התכנונית קובעת באמצעות הסדרי תנועה חדשים להפוך את מגרשי החניה, מערך הכבישים והשצ"פים לרצף פתוח וירוק המאפשר פעילות חוץ מגוונת במרחב הציבורי.

bottom of page