top of page
קונספט
סכימה
תכנית גגנות
תכנית קמ3
הדמיה15_5
הדמיה16_2

התחדשות עירונית של מרכז מסחרי בקרית מנחם, ירושלים

יעוץ נופי לתב"ע 2015

המזמין: מוריה, חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
 

תכנון המרחב הציבורי של מתחם מסחרי הכולל מבני ציבור, מגורים, וחניה תת קרקעית. התכנון הנופי מציע מערכת של רחבות המאפשרת מגוון פעילויות לקהילה. הפתרון התכנוני מגשר על הפרשי גבהים של כ-7 מ' באמצעות מערכת של רמפות ומדרגות נגישות המוליכות מן הרחוב העליון אל הפארק.
אדריכלות : פלד קימלמן אדריכלים בע"מ
bottom of page